نشانی دفتر : تبریز – خیابان آزادی – جنب شیخ الرئیس – مجتمع سینا – طبقه اول

 مدیرمسئول و صاحب امتیاز ( سیدمرتضی مرتضوی ) : ۰۹۱۴۴۷۸۵۹۵۰

 مدیر اجرایی ( علی محمدزاده وردین ) : ۰۹۱۴۲۴۰۰۳۲۲

 پست الکترونیکی : info@nasletadbir.ir

 

 

ارتباط با ما