«دریاچه اورمیه»،بازیچه مافیای اقتصادی و ابزار سیاسی سکوت !!
«دریاچه اورمیه»،بازیچه مافیای اقتصادی و ابزار سیاسی سکوت !!

یادداشت اختصاصی نسل تدبیر به قلم «مهناز اسلامی» را در این نوشتار بخوانید.

زمانی که سیاست های نابخردانه که اغلب توجیه میشوند منجر به تدوین و اجرای برنامه های عمرانی ،توسعه ای در حوضه آبریز دریاچه اورمیه شدند، عده ای نه چندان اندک از متخصصان و دانشگاهیان و دلسوزان محلی هشدار دادند که دریاچه  با این برنامه ها خشک خواهد شد ، لیکن این هشدارها در تبلیغات و های و هوی سوداگران گم شد !! 

مدتی بعد دریاچه بطور محسوسی کم آب و کم آب تَر شد ، این بار عده بیشتری هشدار دادند و انتقاد کردند و از دولت و دولتها تقاضای رسیدگی و پیشگیری از این فاجعه را نمودند ! اما از آنجا که این منطقه مورد توجه کور سیاست بازی هاست ، این مطالبات را سیاسی کردند و شد آنچه نباید میشد !! 

ما هم فعال زیست محیطی بودیم، نگران و نگران تَر .. هر زمان خواستیم بگوییم ( دری… ) کلمه ، منعقد نشده انگشتها روی لب میرفت و دریاچه بر لبهامان میماسید!!!  گنگ و منگ از چراهای بی پاسخ راهی کوه میشدیم و پاکسازی .. 

بازی جدید آغاز شد و رییس جمهوری جدید و یا بهتر بگویم کاندیدای ریاست جمهوری پشت تریبون رفت و با صدای بلند از دریاچه مان گفت !! این بار نه کسی گفت : ( هیسسس!! ) و نه میگفت ؛ ( تجزیه طلب ) !! 

خوشحال شدیم و باور کردیم ! اولویت أولشان شد دریاچه اورمیه ! تقریبا خیلی ها میدانستند اگر دریاچه اورمیه خشک شود بحران فاجعه باری کل کشور را تهدید خواهد کرد .. اما وقتی دریاچه اورمیه اولویت اول رییس جمهور شد مردم برخی  استانها خوشحال نشدند !! شروع کردند به ایجاد جوّ رقابتی ، انهم ناسالم ! انگار که دریاچه اورمیه در منطقه دشمن قرار داشت !!! اینها همه بازی بود ،اما هر چه داد زدیم کسی نشنید و متوجه نشد !! عده ای وارد بازی شدند و در گیر و دار این مشاجرات  که گاهی در وزارت با بازکردن سدها بالامیگرفت و گاهی در مجلس با ارایه طرح فوریتی و یا تصویب بودجه  !!!  و در این فضای ملتهب آلوده به برچسبها و اختلافات ، آنانکه دریاچه را مرده میخواستند آخرین میخها را بر تابوت آن میکوبیدند !! 

مهناز اسلامی ، فعال محیط زیست و احیای دریاچه اورمیه 

( پایان قسمت اول ) 

ادامه دارد