سازمان فناوری شهرداری تبریز به اولین سیستم حضور و غیاب آنلاین کشور مجهز شد
سازمان فناوری شهرداری تبریز به اولین سیستم حضور و غیاب آنلاین کشور مجهز شد

اولین سیستم حضور و غیاب آنلاین کشور به صورت پایلوت در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز شروع به کار کرد.

از ابتدای شـهریور ماه سال جاری اولین سیستم حضور و غیاب بصورت کاملا الکترونیکی و آنلاین توسط کارشناسان تیم تولید سازمـان فناوری اطلاعات و ارتباطات تولید و راه‌انـدازی شد.
با راه‌انـدازی این سیسـتم از زیرسیسـتم‌هـای سامانه خـدمات کارکنان، تعـداد۱۲۰۹ درخـواست مختلف شامل مرخصـی های ساعتی و روزانه و ماموریت های ساعتی و روزانه بصورت الکترونیکی و بدون استفاده از کاغـذ در سیسـتم ثبت گردیـده و به تایید مدیران رسـید که با این اقدام معادل۳۲۷ برگ کاغذA4، جوهر خودکـار، مقـدار قابل توجی جوهر پرینتر، برق مصـرفی پرینتر و فرسایش پرینترها که منجر به تعمیرات خواهدشد، صـرفه جویی شد که این موضوع در راسـتای حفظ منافع شهرداری و محیـط زیست است.
گفتنی است محاسـبه نهـایی کـارکرد همکاران بصورت الکترونیکی و در سـریعترین زمان ممکن به سیسـتم حقوق و دسـتمزد انتقال یافت و دیگر نیازی به ثبت دستی این اطلاعات درسیستم مذکور وجود ندارد.
این سامانه بصورت کاملا آنلاین از هر جـایی قابل دسترسـی است و نرم افزار تحت موبایل نیز برای این سامانه طراحی شـده تا مدیران و همکاران درسـریعترین زمان ممکن به اطلاعات دسترسی داشته و می توانند اقدامات لازم را انجام دهنـد به خصوص همکارانی که نیاز به درخواست مرخصـی روزانه دارند و نمی‌توانند در محل کار حضور یابند، می‌توانند بصورت الکترونیکی نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
این سیستم در آدرس ps.tabriz.ir قابل دسترسی است و برای صرفه جویی در هزینه های پیامک های ارسالی توسط سیستم، این پیامک ها برای هر فرد به مدت دو ماه دارای اعتبار است.