آغاز عملیات مرمت و بازسازی خانه تاریخی سرخه ای | نسل تدبیر | نسل تدبیر