افتتاح نمایشنامه خوانی فیش آباد | نسل تدبیر | نسل تدبیر