بازدید امین زاده ،رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت از شهرک سلیمی | نسل تدبیر