بازدید خبرنگاران از طرح های محرومیت زدایی اطراف دریاچه اورمیه | نسل تدبیر