عزاداری شاه‌حسین‌گویان‌ مسجد پل سنگی در استانداری آذربایجان شرقی | نسل تدبیر | نسل تدبیر