نشست خبری موسسه خیریه قلب های سبز | نسل تدبیر | نسل تدبیر