نشست خبری نمایش«مهمان ناخوانده» | نسل تدبیر | نسل تدبیر