کودکان
بهره مندی از زمین پاک و بدون آلاینده حق همه کودکان است ۱۶ مهر ۱۳۹۷
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند:

بهره مندی از زمین پاک و بدون آلاینده حق همه کودکان است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گفت : بهره مندی از زمین پاک و بدون آلاینده حق همه کودکان است.

امارگیر سایت