تایید بودجه ۲۶۶۸ میلیارد تومانی مصوب سال ۹۸ شهرداری تبریز
تایید بودجه ۲۶۶۸ میلیارد تومانی مصوب سال ۹۸ شهرداری تبریز

هیات تطبیق مصوبات شوراهای متشکله در فرمانداری، بودجه مصوب سال 98 شهرداری تبریز را تایید کرد.

به گزارش نسل تدبیر؛با برگزاری جلسات مشترک متعدد و چندین ساعت بررسی کارشناسی شده، بودجه سال ۹۸ شهرداری تبریز ۲۸ اسفند ۹۷ به تایید هیات تطبیق مصوبات رسید.

شایان ذکر است بودجه ۲ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومانی سال ۹۸ شهرداری تبریز پس از این که در شورای اسلامی کلانشهر تبریز به تصویب رسید، برای بررسی نهایی و بررسی تطبیقی به فرمانداری ارسال شد و در نهایت هیات تطبیق مصوبات شوراهای متشکله در فرمانداری، این مصوبه را بدون هیچ ایرادی تایید کرد.

گفتنی است هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با سه عضو اصلی متشکل از فرماندار، نماینده قوه قضاییه و نماینده شورای اسلامی استان جهت بررسی و تایید مصوبات شوراهای اسلامی به صورت مرتب در محل فرمانداری برگزار می شود.