«صالحیار»، فرزند صالح تئاتر آذربایجان است
«صالحیار»، فرزند صالح تئاتر آذربایجان است

داوود هوشنگ گفت: «صالحیار»، فرزند صالح تئاتر آذربایجان است.

بهگزارشنسلتدبیر،داوودهوشنگدرآیینرونماییازمجموعهنمایشنامه«مهدیصالحیار» گفت: هنرمندانتبریزدرتمامیحوزه‌هایهنری،آوازهملیوبینالمللیدارندوحمایتواقعیازاینقشر،زمینهافتخارآفرینیاینقشررابیشازپیشفراهممی‌کند.

ویادامهداد:درشرایطکنونی،بهخاطردلخودشانومردم،کارهنریانجاممی‌دهند.متاسفانهدرتبریزنیزپسازاینکهیکهنرمند،موفقبهکسبمقام‌هایمختلفمیشود،همهادعایدوستیوصمیمیتباآنرامیکنند.

ویبابیاناینکهمهدیصالحیار،هموارهاثربخشوگزیدهکارکردهاستتصریحکرد:مهدیمنتظرنمیماندکهکسی،کاریبرایاوبکندومعتقدماثرجدیدوی،میتواندنمایندهکتاب‌هاینمایشاستاندرجشنواره‌هایمختلفباشد.

هوشنگعنوانکرد:مطمئنهستمکهدرآینده‌اینهچنداندور،شاهددرخششایننمایشنامهدرحوزهادبیاتجهانخواهیمبود.