سردار دلها
سردار دلها

یادداشت ارسالی به نسل‌تدبیر به قلم دکتر امیر ساعدی دریان را در این نوشتار بخوانید.

نوشتن از سردار شهید سلیمانی دیگر خیلی سخت شده است. اگر همان روزی که وی توسط اشرار آمریکایی به فیضشهادت رسید ، میخواستم از او بنویسم میتوانستم ، اما بعد از دیدن غوغای عاشورایی مردم در تشییع جنازه او درخوزستان و مشهد و تهران ، این کار بسیار دشوار است.

دشوارتر هم جائی است که گریه های رهبر انقلاب در نماز میت حاج قاسم را ببینی و بعد بخواهی از او بنویسی.

بخواهی از علمدار بنویسی که آقا بر پیکرش نماز خواند .اما حاج قاسم ما با دلها چه کرد که این گونه محبوب شد ،بگونه ای که قلم از وصف او در عجز فرو می رود . حاج قاسم سرباز ولایت بود ، سرباز اسلام بود ، او با شجاعت مثالزدنی خود ، رسم سربازی را به ما آموخت. او یاد داد که در برابر دشمن نباید کوتاه آمد و عقب نشست ، حال این دشمنهرچه می خواهد باشد هر که میخواهد باشد .

هر آنکس که در برابر دین ما ایستاد ، در برابر نظام ما ایستاد دشمن است ، هر چه قدر هم که میخواهد بزرگ باشد وقدرتمند! رمز محبوبیت حاج قاسم را باید در همین اعتقادات عمیق او جستجو کرد .

دست نوشته عارفانه ای که تنها چند ساعت قبل از شهادتش نوشته بود ، همه چیز را آشکار می کند . روشن میکند کهحاج قاسم چه تربیت عرفانی بلندی داشته است ، چه اعتقادات خالصی داشته است که مرگ در راه خدا  را تعقیبمیکرده است .

او عارفانه مشتاق دیدار معبود بود و به این آرزویش رسید و این  محبوبیت او و عزت او در میان مردم بی حکمت و بیدلیل  نیست چرا که می دانیم ، هرکه رابطه خود با خدای خود را اصلاح کند ، خدا او را در میان مردم عزیز می نماید.

اما ما فقط عزادار حاج قاسم نیستیم ، همچنانکه دختر او زینب ، هم تاکید کرد یک ملت فرزندان حاج قاسم هستیم و دراین نقطه عطف تاریخ ، تکلیف خود را دانسته ایم.

خوی پلید دشمن را شناخته ایم و می دانیم که دیگر هیچ بهانه ای برای سازش با دشمن نمانده است . از این به بعدهرچه هست نگاه مان به درون وطن است ،وطنی که با پایه های اسلام باید آن را در دنیا به قله های افتخار برسانیم وپرچم منتظران مهدی را بر افرازیم . دراین بین ،  اگر اندک افرادی هم هنوز دل در گرو ارتباط با شیطان دارند ، بدانند کهتاریخ در مورد آنها بعد از این واقعه به خیانت  یاد خواهد کرد.

دکتر امیر ساعدی دریان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران