برخی از شهروندان چینی مقیم ایران، کشورمان را به مقصد چین ترک کردند.