مجلس دهم یک مجلس هیجانی و احساسی بود
مجلس دهم یک مجلس هیجانی و احساسی بود

داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در تبریز گفت: مجلس دهم، مجلسی هیجانی و احساسی بود.

پرویز احمد زاده در گفت وگو با خبرنگار نسل تدبیر ابراز کرد: اشرافیت سیاسی که بخاطر زر و زو در طول۴۰ سال اتفاق افتاده است موجب شد که بیش از ۶۰ماه با یک تیم کارشناسی و نخبه علمی دررابطه با مشکلات شهری و استانی، بررسی هایی انجام دهیم که محصول این هم اندیشی،ارایه راهکاری مبتنی بر قانون اساسی باشد.

داوطلب یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی درخصوص جریان سیاسی خود اعلام کرد: با تمام احترامی که برای تمام احزاب قائلم من فارغ از تمام احزاب سیاسی و جریانات چپ و راست به دنبال ایجاد جریان مردمی هستم.

وی ابراز کرد: ضرورت ایجاد نهاد های مردمی به این خاطر است که احزاب سیاسی با وجود برخی اقدامات، موفق به حل مشکلات جامعه نشدند و برنامه های ما برای معیشت و حل مشکلات مختلف جامعه همراه با ایجاد جریانات مردمی اتفاق بیوفتد.

داوطلب نمایندگی انتخابات مجلس یازدهم در راستای نقد عملکرد مجلس فعلی، گفت: مجلس دهم متشکل از یک مجلس احساسی و هیجانی بود.

وی ادامه داد:مردم نیز در انتخابات دوره دهم به طور هیجانی به افراد رای داده بودند که در نتیجه مجلس دهم نتوانست عملکرد صحیحی از خود نشان دهد.

 احمدزاده با بیان اینکه شکاف بین نسلی در طول چهل سال ایجاد شده، ابراز کرد: پوست اندازی مجلس و به کار آمدن چهره های جدید از جمله ضرورت های مجلس یازدهم محسوب می شود.

داوطلب نمایندگی یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: بودجه نویسی که مسئولیت اصلی مجلس است با ضعف هایی در این مدت روبه رو بوده همچنین در هر دوره ۲۰ درصد دولت سبک سازی شده و به بخش خصوصی منتقل می شود اما عملکرد مجلس در این باره ضعیف بود.

وی درخصوص هیات همراه پرتعداد خود اذعان کرد: هیات همراه و حامیان من نخبگان و افرادی هستند که درطول ۶۰ماه با ما هم اندیشی کرده اند.