نقش مهم بلبرینگ‌سازی در جهش تولید/ متخلفان صنعتی در چنگال قانون
نقش مهم بلبرینگ‌سازی در جهش تولید/ متخلفان صنعتی در چنگال قانون

استاندار آذربایجان شرقی گفت: کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز می‌تواند در زمینه جهش تولید و افزایش اشتغال استان ، نقش مهمی ایفا کند.

به گزارش نسل تدبیر، محمدرضا پورمحمدی با اشاره به فعالیت‌های کارخانه بلبرینگ‌سازی در ماه‌های اخیر، رفعمشکلات این کارخانه را یکی از دغدغه‌های مدیریت ارشد استان برشمرد و گفت: بسیاری از مشکلات این شرکت با وروددستگاه قضایی و تغییر مدیریت رفع شده است.

وی ادامه داد: در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به سالجهش تولیدنام‌گذاری شده است، این کارخانهمانند بسیاری از واحدهای دیگر استان، بهتر از گذشته فعالیت می‌کند و به‌رغم شرایط خاص و فشارهای اقتصادی، نهتنها تعدیل نیرو نداشته، بلکه ۵۰ نفر نیروی جدید نیز به این مجموعه جذب شده است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: مدیریت ارشد استان، حمایت از این واحد تولیدی و صنعتی را یکی از اولویت‌های خودمی‌داند و آماده حمایت از آن برای افزایش تولید و توسعه اشتغال است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به برنامه‌های حمایتی دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده از کرونااشاره کرد و گفت: بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی دولت در نظر گرفته شده است که اولین شرطبرخورداری از این تسهیلات، پرهیز از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و صنعتی است.

 پورمحمدی ادامه داد: سهم استان از محل این تسهیلات مشخص نشده، ولی با توجه به سابقه صنعتی استان،امیدواریم تسهیلات بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی استان قرار گیرد.

وی بر ضرورت توجه به موضوع اهلیت در واگذاری صنایع به بخش خصوصی، اظهار داشت: نهادهای مسئول بایدمانع هرگونه سوءاستفاده افراد فاقد اهلیت شوند و متخلفان را به دست قانون بسپارند.

استاندار آذربایجان شرقی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از بخش‌های مختلف کارخانهبلبرینگ‌سازی بازدید کرد و با توضیحات مدیران و مهندسان این مجموعه در جریان فعالیت‌های تولیدی آن قرار گرفت.