نگران شهادت خودم و هنرمندان دیگر در سالن‌های تئاتر تبریز هستم/حمایت از برنامه‌های فرهنگی، فراست می‌خواهد
نگران شهادت خودم و هنرمندان دیگر در سالن‌های تئاتر تبریز هستم/حمایت از برنامه‌های فرهنگی، فراست می‌خواهد

هنرمند و بازیگر تبریزی گفت: نگران شهادت خودم و هنرمندان دیگر در سالن‌های تئاتر تبریز هستم.

به گزاش خبرنگارنسل تدبیر؛امیرحجازی درآیین رونمایی ازمجموعه نمایشنامه«مهدی صالحیار» درتئاترشهرتبریزگفت:تبریزازهنرمندان ونویسندگان بسیارخوبی برخوردار است ولی متاسفانه مدیرکل اداره ارشاداستان، فراست حمایت ازچنین برنامه های فرهنگی رانداردواین مهم ازوضعیت تئاترشهرکاملامشهوداست.

بازیگرفعال حوزه هنرهمچنین یادآورشد:صالحیارقبلازاینکه بازیگرونویسنده خوبی باشدمعلم توانایی است وامروزبهترین روزبرای رونمایی ازکتاب نمایشنامه نوشته خودش است.

وی افزود:تئاتری های زیادی ازنمایشنامه های این کتاب به روی صحنه اجراکردندودرکل نمایشنامه های معروفی درکل ایران دراین کتاب است

حجازی خطاب مدیرکل ارشادگفت:تبریزدارای افرادتوانمنددرحوزه هنراست وامیدوارم مدیرکل این قوه رادرتبریزببیندوبرای چنین برنامه های فرهنگی که جوانان ترتیب دیده اندحمایت همه جانبه کند.

وی ادامه داد:این چندمین باراست که صریح وشفاف باسیاستهای این مدیر کل مخالفت جدی کرده وهمچنان برعقیده خودهستم چراکه پس ازاینهمه سال کاردراین شهرمتاسفانه سالن اجرانداریم وهربارکه درتئاترشهرتبریزبه روی صحنه میروم ترس شهادت درحال اجرا را دارم و این مهم ازعدم تعهدمسئول ذیربط به امرمربوطه است.