آیین افتتاحیه هفدهمین دوره ی نمایشگاه کتاب و دهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها وپایگاه خبری های استان آذربایجان شرقی | نسل تدبیر | نسل تدبیر آیین افتتاحیه هفدهمین دوره ی نمایشگاه کتاب و دهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها وپایگاه خبری های استان آذربایجان شرقی | نسل تدبیر