آیین تودیع و معارفه مسئول بسیج رسانه استان آذربایجان شرقی | نسل تدبیر | نسل تدبیر آیین تودیع و معارفه مسئول بسیج رسانه استان آذربایجان شرقی | نسل تدبیر