بازدید امین زاده ،رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت از شهرک سلیمی | نسل تدبیر | نسل تدبیر بازدید امین زاده ،رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت از شهرک سلیمی | نسل تدبیر