بازدید خبرنگاران از بخش های مختلف مجموعه مس آذربایجان (مس سونگون) | نسل تدبیر