بازید خبرنگاران از کارخانه کبریت سازی ستاره ممتاز | نسل تدبیر