تهیه و توزیع ۱۱۰بسته کمک معشیتی توسط گروه جهادی قافله موج مسجد شمعچیان تبریز | نسل تدبیر | نسل تدبیر تهیه و توزیع ۱۱۰بسته کمک معشیتی توسط گروه جهادی قافله موج مسجد شمعچیان تبریز | نسل تدبیر