دمین نمایشگاه انفرادی آثار هنری رویا پناهی | نسل تدبیر