رزمایش شهید سلیمانی که به همت قرارگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و لشکر ۲۱ حمزه سیدالشهدا(ع) | نسل تدبیر | نسل تدبیر رزمایش شهید سلیمانی که به همت قرارگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و لشکر ۲۱ حمزه سیدالشهدا(ع) | نسل تدبیر