تخریب گسترده منازل مسکونی در زلزله میانه/بازدید استاندار از روستاهای تخریب‌شده | نسل تدبیر | نسل تدبیر تخریب گسترده منازل مسکونی در زلزله میانه/بازدید استاندار از روستاهای تخریب‌شده | نسل تدبیر