نشست خبری نمایش«سعادت لرزان،مردمان تیره‌روز» | نسل تدبیر | نسل تدبیر نشست خبری نمایش«سعادت لرزان،مردمان تیره‌روز» | نسل تدبیر