شور و شوق انتخابات در تبریز | نسل تدبیر | نسل تدبیر