ضدعفونی چندین مجتمع مسکونی و خودروهای مردم به همت جوانان رضوی پلاک هشت | نسل تدبیر | نسل تدبیر