مراسم شب احیای شب بیست و سوم در کنار شهدای وادی رحمت | نسل تدبیر | نسل تدبیر مراسم شب احیای شب بیست و سوم در کنار شهدای وادی رحمت | نسل تدبیر