نشست خبری بهداد،مدیر کل دامپزشکی استان | نسل تدبیر