نشست خبری حسینی ،رییس بیمارستان محلاتی تبریز | نسل تدبیر