نشست خبری ستادمقابله با کرونا در تبریز | نسل تدبیر | نسل تدبیر نشست خبری ستادمقابله با کرونا در تبریز | نسل تدبیر