نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه در تبریز | نسل تدبیر