نشست خبری علیرضا منادی ،کاندیدا یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی | نسل تدبیر | نسل تدبیر نشست خبری علیرضا منادی ،کاندیدا یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی | نسل تدبیر