نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب،دهمین نمایشگاه مطبوعات ،خبرگزاری هاوپایگاه های خبری و هفتمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال | نسل تدبیر