نشست سراسری معاونین تولیدات گیاهی و مدیران باغبانی کشوردر منطقه آزاد ارس و بازدید از برزرگترین گلخانه خاورمیانه | نسل تدبیر