پیرمرد کاندیدایی که چشمش را درآورد | نسل تدبیر | نسل تدبیر